کارشناسی سنگ ها

بررسی تخصصی سنگ

بررسی انواع سنگ های قیمتی از نظر اصالت ، گرید و نوع تراش
خدمات

خدمات مشاوره تخصصی

gemstone

اصالت سنگ

بررسی سنگ های قیمتی توسط کارشناسان مجرب

diamond

ارزیابی الماس

ارزیابی خلوص و اصالت الماس توسط متد روز

gems (1)

کارشناسی گوهر

کارشناسی تخصصی انواع سنگ های قیمتی

calendar

رزرو آنلاین

رزرو وقت مشاوره

diamond (1)

بررسی کات الماس

بررسی تخصصی برش الماس

gems (1)

اصالت الماس

کارشناسی تخصصی انواع سنگ های قیمتی

درخواست مشاوره